Kalp Hastalıkları Nedenleri Ve Tedavileri

Dünya genelinde oldukça sık karşılaşılan, vede oldukça günden güne artan bir hastalık haline gelmiştir, kalp hastalığı. Kalp hastalığı son derece ciddiye alınması gereken vede tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Kalp hastalığının nedenlerine vede tedavisine deyiniyoruz bu makalemizde. Herkese okumalarını öneriririz, ve sağlıklı günler dileriz…

 

Tedavi

Tüm hastalar oksijene bağlanmalıdır ve oksijen saturasyonu, nabız, kan basıncı ve kalp ritmi monitorize edilmelidir. Damar yolu açılmalıdır ve antekübital fossada en az bir tane venflon (12-14) gereklidir.

kalp-atisi

Hipovolemi

Akut hipovolemide daima kanama olan altta yatan sebebiyet çözülene kadar sıvı desteği verilebilir. Yoksa kronik sıvı yetersizliği akut böbrek yetersizliği ile birlikte dehidrasyon bulgularıyla kendini gösterir. Özellikle önceden kardiyak problemi olan hastalarda oksijen ve dikkatli sıvı replasmanı gereklidir. Sol ventrikül yetersizliği öyküsü olan hastalarda diüretikler ve ACE inhibitörleri bu problemin yaygın bir sebebidir. Bu ilaçlar stoplanarak hastanın genel durumuna ve CVP’sine göre sıvı replasmanı yapılmalıdır.

Akut ağır sol ventrikül yetersizliği

Kan basıncı muhtemelen tedaviyi belirleyen en önemli özelliktir. Akut pulmoner ödem ve hipotansiyonun bir arada bulunması durumunda inotrop desteği gereklidir. Sistolik basıncı 90 mmHg’den düşük olan hiçbir hastaya diüretikler, nitratlar ve opiatlar verilmemelidir çünkü bu ilaçların ilk etkileri venodilatasyondur. Bu sebeple büyük olasılıkla kardiyak preloadu düşürerek hipotansiyonu alevlendirirler.

Disritmi-taşikardi

Şoktaki veya hayati tehlike taşıyan bir hastada taşidisritmi ihtimali elektriki kardiyoversiyon gerektirir. Bunda başarılı olunamazsa UK ve Avrupa resüsitasyon komitesince ilaçların kullanımı savunulmaktadır. Sinüs taşikardisinin yetmezlikteki ventrikülün işareti olabileceğini unutmayınız. Ancak hastada başlangıçta AF gibi başka bir ritm varsa sempatik etkinin arttırılması yüksek ventrikül cevaplı AF ile sonuçlanabilir. Disritminin mi kalp yetmezliğinin sebebi olduğu, yoksa tam tersi mi olduğuna karar vermek zor olabilir. bu yapıda daha önceki EKG’ler çok kıymetlidir. Hiç bilgi yoksa tedavi hekimin kararına (Allah’a J) kalır. Bu yapıda şu hususlar yardımcı olabilir:

Ventrikül cevabı 150’den az olan bir SVT’nin yetmezliğe sebebiyet olma olasılığı düşüktür.
İskemik kalp hastalığı olan hastada geniş kompleksli taşikardi hemen her zaman ventrikülerdir.

Disritmi-bradikardi

UK ve Avrupa resüsitasyon komitesi kılavuzlarına göre tedavi edilir (Şekil 6.5).

Pulmoner emboli nedir ?

Tedavide ilk etapta en  azından oksijenizasyon ve antikoagülan yer almalıdır. Bölüm 10’da detaylı bilgi mevcuttur.

Kalp tamponadı

Klinik olarak bu tanıdan şüphelenilmişse, kalp debisini korumak amacıyla diyastol sonu basıncı ve volümü artırmak açısından IV sıvı verilmelidir. Bu geçici bir prosedürdür ve ekokardiyografi ve perikardiyosentez açısından acil kardiyoloji konsültasyonu gereklidir.

Tetkikler

Bu aşamada şu tetkikler gereklidir:

Anemiyi ekarte etmek açısından tam kan adetmı (sol venrtikül yetersizliğini alevlendirir).
Özellikle vazodilatör, diüretik ve inotrop tedavisinin başında idrar ve elektrolitler.
Kalp enzimleri
Arter kan gazı
12 kutuplu EKG
Portable göğüs röntgenogram

Dikkat: Hasta hala solunum sıkıntısında ve sebep hala belirsiz ise tekrar A, B, C değerlendirilmesi yapılmalıdır. Hpovolemi solunum yetersizliğinin önemli bir sebebidir, unutmayınız!

Hastanın durumu stabilize edildikten sonra ikincil değerlendirmeye geçilebilir.

Özet

İlk değerlendirmede ani ölüm riski taşıyan problemler:

Airway                    obstrüksiyon
Breathing                 akut ağır astım, KOAH akut alevlenmesi, pulmoner ödem, tansiyon pnömotoraks
Circulation              şok

]]>